Blog Post

Beneluksa Kongreso en Lier

La Beneluksa Kongreso okazis de vendredon la 16an ĝis lundon la 19an de septembro. Ĝi estis tre sukcesa.
Le congrès du Benelux a eu lieu du vendredi 16 au lundi 19 septembre. Ce fut un grand succès.
Het Benelux-congres vond plaats van vrijdag 16 september tot maandag 19 september. Het was een groot succes.

Jean-Pol, Delfeno kaj Lupo partoprenis ĝin kaj prelegis pri niaj agadoj. La skoltoj nur venis dum la dimanĉo por granda urbo-ludo kiun Delfeno kaj Lupo preparis 😉 Ankaŭ Samy, eks-skolto partoprenis kun ni.
Jean-Pol, Delfeno et Lupo y ont participé et ont présenté nos actions. Les scouts sont venu seulement le dimanche pour un grand jeu dans la ville que Delfeno et Lupo avait préparé 😉 Samy, un ex-scout a également participé au jeu.
Jean-Pol, Delfeno en Lupo namen deel en presenteerden onze bezigheden. De scouts kwamen pas op zondag voor een grote speurtocht in de stad die Delfeno en en Lupo voor hadden berijd 😉 Ook Samy, een ex-scout deed mee.

img_6583

Ni trairis la urbeton, manĝis la lokajn dolĉaĵojn (Liers vlaaike), serĉis la plej romantikajn lokojn kaj provis foti plej multe da ŝafoj en la urbo. Ja, ŝafkapo estas la simbolo de Lier.
Nous avons exploré la petite ville, goûté la spécialité locale (Liers vlaaike), cherché les lieux les plus romantiques et essayé de photographier le plus grand nombre de mouton dans la ville. Et oui, le symbole de Lier est une tête de mouton.
We wandelden door het dorp, aten de lokale lekkernijen (Liers vlaaike), zochten de meest romantische plaatsen en probeerden zo veel mogelijk schapen te fotograferen in het dorp. Ja, de schapenkop is het symbool van Lier.

Poste Lupo montris al ni nian novan sablokoloran ĉemizon. Kaj laste ni ricevis la fotojn de nia budo dum LaSemo kaj de la tendumado. Kelkaj prenis multegajn fotojn por si. Sed ni ankaŭ elektis fotojn por la aliaj partoprenantaj skoltoj kaj niaj gastoj kiujn Lupo baldau sendos al ili!
Ensuite Lupo nous a montré notre nouvelle chemise beige. Et enfin nous avons reçu les photos prises pendant LaSemo et le camp. Quelques uns ont pris énormément de photos pour eux. Mais nous avons aussi choisis les photos pour les autres participants et nos hôtes que Lupo leur enverra bientôt !
Vervolgens liet Lupo ons ons nieuwe zandkleurige shirt zien. Tenslotte kregen we de foto’s van ons kraampje tijdens LaSemo en het kamp. Enkelen namen ontzettend veel foto’s. Maar we kozen ook foto’s voor andere deelnemende scouts en onze gaste die Lupo snel naar ze op zal sturen!

pli da fotoj ĉe Flickr – plus de photos sur Flickr – meer foto’s op Flickr –

Respondi

Retpoŝtadreso ne estos publikigita.

Related Posts